Korttikoulutukset

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

Koulutus alkaa:
Seuraava toteutusajankohta ei ole vielä tiedossa.

Hyvät työkäytännöt hoitotyössä edistävät sujuvaa ja turvallista työskentelyä sekä vähentävät työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisäävät avustajan riskinarviointikykyä ja riskien hallintaa, parantavat potilaiden turvallisuutta sekä edistävät hoidon laatua.
 
Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvallisten ja sujuvien työkäytäntöjen kehittämiseen, liikkumisen avustamiseen sekä
potilassiirtoihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät, osaa arvioida niihin liittyviä riskejä, sekä saa keinoja edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä. Koulutuksen hyväksyttävästi
suorittamisesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti, joka on voimassa viisi vuotta.
 
Koulutus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta ja harjoittelusta omalla työpaikalla.
Sisältö
1) Etäopiskelu verkossa (1 kk aikana)
– Fyysiset kuormitustekijät ja riskien arviointi
– Hoitotyön ergonomia ja oman kehon hallinta
– Apuvälineet potilaan liikkumisen ja siirtymisen avustamisessa (biomekaniikan perusteet)
– Työturvallisuus hoitotyössä
– Kognitiivinen ergonomia hoitotyössä
– Hyvinvoiva työntekijä – vinkkejä oman kunnon hoitamiseen ja työstä palautumiseen
Teoriaosuuden hyväksytysti suorittaminen mahdollistaa lähiopiskelujaksolle osallistumisen

2) Lähiopiskelu (2 pv)
Potilassiirtojen ja liikkumisen avustamisen keskeiset periaatteet
– Avustustilanteiden riskienarviointi ja riskienhallinta
– Avustettavan voimavarojen sekä toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
– Luonnolliset liikemallit ja avustajan kehon hallinta
– Avustaminen ja apuvälineiden käyttö erilaisissa siirtotilanteissa
Erikoistilanteiden harjoittelu koulutettavan kohderyhmän mukaan

3) Itsenäistä siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (noin 1 kk)

4) Kertaus + käytännön näyttötilaisuus (1 pv). Hyväksytystä suorituksesta myönnetään
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti.
Koulutuksen kesto
Koulutuksen kokonaiskesto on 3-4 kuukautta, josta suurin osa on etäopiskelua verkossa ja käytännön
harjoituksia omalla työpaikalla. Lähipäiviä on kaksi ja päivän näyttötilaisuus.
 
Koulutuksen kesto
Koulutuksen kokonaiskesto on 3-4 kuukautta, josta suurin osa on etäopiskelua verkossa ja käytännön
harjoituksia omalla työpaikalla. Lähipäiviä on kaksi ja päivän näyttötilaisuus